Loading ...

JMS Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

logo
  • +90.222.236 00 36info@jamak.com.tr
  • Organize Sanayi Bölgesi4. Cd. No: 3 ESKİŞEHİR

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİş başvuru formunda ve özgeçmişinizde tarafınızca yazılı iletilen adı, soyadı, kimlik numarası,doğum tarihi, medeni durum, iletişim adresi, eğitim durumu, iş tecrübesi, referans bilgileri başta olmak üzere ve sağlık, ceza mahkumiyeti. özel nitelikli kişisel verileri de kapsayarak tüm verilerin doğru ve güncel olduğunu varsaydığımızı, işbu verilerinizin ve mevzuatın açıkça izin ve yetki verdiği durumlarda özel nitelikte kişisel verilerinizin, işe alım sürecinde başvurunuzun pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, sizinle iletişime geçilmesi, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi ve makul bir süre işlenmesi, referans olarak göstermiş olduğunuz kişilerle bilgilerinizin teyidi için görüşülmesi, şirket içi mal ve can güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak personel yönetim sistemlerine ilişkin yazılım ve veri tabanlarına işleneceğini, gerekli olması durumunda Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabileceğini, ayrıca verilerinizin işverenin operasyonel faaliyetlerini yürütmek için bulut hizmeti almış olduğu firmaların yurt içi ve yurt dışı sunucularında da işlenebileceğini, tüm bu faaliyetleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen sınırlar ve sürelere uyarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle gerçekleştireceğimizi bilginize sunarız.

HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• f) Bu bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

• Unvan: JMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
• Mersis no: 0-484-0465-5640017
• E-posta adresi: kvkk@jamak.com.tr
• KEP adresi: jmsmakina@hs01.kep.tr
• Fiziki Posta adresi: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:3 Eskişehir/Türkiye
• Veri Sorumlusu: JMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.

İşbu aydınlatma metni kapsamında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ediyorum.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İZİN

Özgeçmişimde yer alan referanslarım ile İşveren’in iletişime geçebilmesi için, referanslardan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında açık rıza tarafımca alınmış olup, size ilettiğim ve/veya özgeçmişimde yer alan referanslarımla iletişime geçilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmaması kaydı ile ve kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve ifşa edilmesi hakkında, aydınlatma metni kapsamında ilgili usul ve esaslara onay veriyorum.